Achievements

Student Awards

 • นางสาวชนกนันท์ นิยมทรัพย์
  The Best of Graphic Design: Degree Shows 2014; 11 ตุลาคม 2557
  โครงการคัดเลือกสุดยอดงานศิลปนิพนธ์ ประจำปี 2557
  more details
 • นางสาว ชนกนันท์ นิยมทรัพย์ ได้คัดเลือกเข้าร่วมงาน Jenesys 2.0 รุ่นแรก
  หัวข้อ “ศิลปินรุ่นเยาว์” จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2557
 • นางสาวปลายฝน จันทร์ปัญญา ในโครงการออกแบบตัวอักษรเชิงทดลองจากประสบการณ์การรับรู้เพื่อสร้างคำสองความหมาย และนางสาวชลรส โกสีหเดช ในโครงการออกแบบหนังสือเชิงข้อมูลเรื่อง Relation of fast and life ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงผลงาน Tokyo Designer Week ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2556 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 • นายเจตษฎา กาญจนโภคิน
  รางวัล ชมเชย Adman Awards & Symposium 2013; 16 ตุลาคม 2556
  การประกวดคลิปโฆษณาออนไลน์ หัวข้อ”อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน” จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสมาคมโฆษณา
 • นายฆนาพงษ์ ภุมรินทร์ และ นายรัตนะ วุฒิภดาดร ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ในการประกวดคลิปรีวิวของ Samsung Galaxy S4 หัวข้อ”Note2 จ๋าพี่ขอท้าดวล” จัดโดยซัมซุงแห่งประเทศไทย วันที่ 9 กันยายน 2013
 • Alumni Awards

 • นายสันติ ลอรัชวี (รุ่น 2)
  ได้รับรางวัล Designer of the Year Awards 2015 สาขาการออกแบบกราฟิก (Graphic Design), Designer of the Year, 2015
  จัดโดย โครงการเส้นทางสู่ระดับสากลของนักออกแบบไทย (Designer of the Year)
  more details
 • นางสาวกนกนุช ศิลปวิศวกุล (รุ่น 13)
  ได้รับรางวัล Emerging Awards 2015 สาขาการออกแบบกราฟิก (Graphic Design), Designer of the Year, 2015
  จัดโดย โครงการเส้นทางสู่ระดับสากลของนักออกแบบไทย (Designer of the Year)
  more details
 • นางสาวศริญญา ลิมป์ทองทิพย์ (รุ่น 12)
  ได้รับรางวัล DEmark Award กลุ่มกราฟิกดีไซน์, Design Excellence Award, 2013
  จัดโดย Design Excellence Award
  more details
 • นายพงศพัฒน์ จิตต์กุศล (รุ่น 17)
  ได้รับรางวัล Grand Prize, 19th Dengeki Taishou (Japan), 2012
  จัดโดยสำนักพิมพ์ Ascii Media Works
 • นายนุวีร์ เลิศบรรณพงษ์ (รุ่น 4)
  ได้รับรางวัล
  – Best Of Show, Creative Branding, The Art Director Club, New York (A.D.C)
  – Best Of Show One Show Awards, New York, 2003
  – Gold Ad Festival, 2000
  – Gold New York Festival, 1999
  – Best Of The Best Bad Awards, 1994, 1995, 1996, 1997
  – Gold Tact Awards, 1994, 1995, 1996, 1999, 2000