Admission

admission

สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย
1. กรอกใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ขอรับได้ที่สถานที่สมัคร หรือ Download ได้ ที่นี่
2. ยื่นเอกสารสมัคร โดยมีการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง)
-สอบข้อเขียน
-สอบสัมภาษณ์ (ถ้ามีแฟ้มสะสมผลงาน [Portfolio]ให้นำมาเพื่อประกอบการพิจารณาการสอบสัมภาษณ์)
-ใช้คะแนนแอดมิชชั่น

สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (ออนไลน์)
1. กรอกข้อมูลการสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่นี่
2. พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบหลังจากสมัคร
3. ยื่นเอกสารรสมัคร โดยมีการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง)
-ใช้คะแนนแอดมิชชั่น ตรวจผลการคัดเลือกได้ทันที
-สอบสัมภาษณ์
-สอบข้อเขียนออนไลน์ ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หลังจากสอบผ่านสามารถขึ้นทะเบียนนักศึกษาและ ลงทะเบียนเรียนได้ทันที

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่